Projectcondities

Om een project goed te laten verlopen wordt er bij ieder project een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het project binnen de gestelde tijd en budgetten. In de uitvoering van een project zal de projectleider het eerste aanspreekpunt zijn voor u als klant, maar ook van andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de e-installateur en een aannemer.

De opdrachtgever verplicht zich om de projectleider van het project vroegtijdig op de hoogte te brengen als er ontwikkelingen zijn die de voortgang van het project dreigen te vertragen. Kosten die voortvloeien uit vertragingen kunnen leiden tot meerwerk (kosten) of uitstel van het gehele project. Het project zal dan opnieuw in de planning worden opgenomen.

Hecla Professional draagt de verantwoordelijkheid voor het correct opleveren van het project binnen de gestelde eisen van de opdracht. De projectleider is hiervoor het aanspreekpunt. De werkzaamheden waartoe Hecla Professional zich verplicht bij het aannemen van een project zijn:

  • Montage op locatie van de in de opdracht overeengekomen apparatuur.
  • Opbouwen van de 19” kast(en) met apparatuur met bekabeling.
  • Het werkend en duurzaam afmonteren van alle audiovisuele bekabeling.
  • Het programmeren van het besturingssysteem.
  • Het afstellen en inregelen van de geleverde apparatuur.
  • Het aanleveren van systeemtekeningen, blokschema’s en kabellijsten aan derden, dit kan enkel gebeuren na het verstrekken van de opdracht voor een project.
  • Het opruimen en schoon opleveren van de locatie.


Hecla Professional verplicht zich naar de opdrachtgever voor het werkend opleveren van het audiovisuele systeem. Hecla is echter geen gecertificeerde e-installateur en mag derhalve geen 230V voorzieningen aanleggen of aanpassen. In een project wordt er dan ook van de opdrachtgever verwacht zorg te dragen voor het laten aanbrengen van de benodigde voedingspunten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever ook verantwoordelijk om de leidingen en de AV- bekabeling voor het project  aan te brengen. Uiteraard gelden dezelfde voorwaarden als het gaat om het constructief wijzigen van plafonds of andere bouwkundige elementen en het veranderen van IT netwerken.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden verwachten wij dat de ruimtes waarin moet worden gewerkt veilig, schoon en toegankelijk zijn als onze monteurs arriveren. Het uitvoeren van installatie werkzaamheden gebeurt binnen reguliere werktijden op werkdagen van 08:30 tot 17:00. Voor werkzaamheden buiten deze uren om gelden afwijkende installatietarieven. Mocht een project uitlopen doordat er door de opdrachtgever niet is voldaan aan deze gestelde voorwaarden, dan worden de meerwerkuren en wachturen in rekening gebracht.

Het kan voorkomen dat er gedurende de werkzaamheden wordt bepaald aanpassingen te doen aan de systeemconfiguratie om de juiste werking te verkrijgen of de functionaliteit te verbeteren. Deze wijzigingen worden altijd door de projectleider of eerste monteur op locatie met de opdrachtgever gecommuniceerd. Zijn hier meerwerk kosten aan verbonden, dan wordt u hier van op de hoogte gesteld.

Oplevering en ingebruikname:
Ingebruikname van het systeem is alleen mogelijk en toegestaan na oplevering. Het is aan de projectleider van Hecla om met u een juiste oplevering af te stemmen. Dit houdt automatisch in dat dit de startdatum is van de fabrieksgarantie.

Oplevering: Deze bestaat uit een technische keuring van het systeem. Hiermee wordt de technische functionaliteit getoetst en gefiatteerd. Mogelijke restpunten worden vastgelegd,gedocumenteerd en worden binnen een nieuw vast te stellen termijn opgelost.

  • Indien deze restpunten geen negatieve invloed hebben voor de ingebruikname van de apparatuur dan wordt deze oplevering als zijnde definitief  beschouwd. Dit laat onverlet dat er nog een extra oplevering zal plaats vinden voor het afhandelen van de restpunten.
  • Indien deze restpunten een ingebruikname van het systeem niet mogelijk maakt dan zal deze oplevering opnieuw worden ingepland na het herstellen van de gebreken.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de PDF met de algemene voorwaarden.

 

Servicecontract

Systeemgarantie
Hecla Professional is ervan overtuigd u een perfect werkend en compleet systeem te leveren. Uiteraard geldt hierop een volledige systeemgarantie. Mochten er nog afwijkingen of gebreken in het systeem zitten, dan kunt u deze gedurende de eerste maand onder systeemgarantie laten oplossen. Na de eerste maand heeft u recht op fabrieksgarantie.

Fabrieksgarantie
Onder fabrieksgarantie wordt verstaan: “de garantie die de fabrikant van een apparaat geeft op het apparaat, onder de voor de fabrikant geldende voorwaarden”. In de praktijk heeft u binnen de garantieperiode recht op reparatie van het apparaat. Het demonteren, ophalen of verzenden en het terugplaatsen van apparatuur wordt hier echter niet bij in acht genomen. Als er een belangrijk deel van de installatie ter reparatie wordt aangeboden is niet voorzien in vervangende apparatuur. In dit geval kan het voorkomen dat delen of de gehele installatie onbruikbaar is. De meeste fabrikanten geven geen reparatietermijnen af. Het kan dus voorkomen dat u een defect apparaat erg lang moet missen. Een Service Level Agreement van Hecla Professional kan u hierbij helpen.

Service Level Agreement (SLA)
Met een Hecla Professional SLA breidt u de fabrieksgarantie uit met voorwaarden die voor uw situatie belangrijk zijn. Een SLA bestaat over het algemeen uit twee onderdelen, een preventief deel en een correctief deel. Het preventieve deel houdt in dat onze monteurs periodiek onderhoud komen plegen aan de apparatuur. Veelal wordt er gekozen voor een keer per jaar, maar vaker is uiteraard mogelijk. Met het correctieve deel van de SLA wordt uw fabrieksgarantie uitgebreid, hierin wordt onder andere aangegeven binnen hoeveel uur wij op locatie zullen zijn om met de reparatie aan te vangen en of er vervangende apparatuur moet worden geplaatst.

Er zijn een aantal standaard SLA mogelijkheden.  Vraag uw account manager naar meer informatie hierover!

Klik hier voor de PDF met het service contract